↑ Povratak na MAKEDONIJA

РЕГИСТРИРАЊЕ НА КУПУВАЧИ

Со регистрацијата во системот на компанијата Лимес ќе добиете можност производите да ги купувате по пониска цена односно членски цени. Комапанијата Лимес на своите регистрирани потрошувачи им одобрува попуст од 33% при секое купување.
За регистрација потребно е да се порача производи во вредност од минимум 8 ББ ( бодови ) . При секое следно порачување нема минимални ограничувања, така да можете да порачате и само еден производ по одредената цена.
– На учествувањето со 50 и повеќе бодови соработникот остварува попуст од 10% на целокупната сметка.
– На учествувањето со 101 и повеќе бодови соработникот остварува попуст од 15% на целокупната сметка.

Паушални трошоци за порачката на производите до 1500 МКД изнесуваат 200 МКД. Поштениски трошоци за порачка поголема од 1500 МКД изнесуваат 0 МКД.

Порачените производи се испорачуваат со брза пошта на адресата од купувачот, а плаќањето се одвива при превземањето на производите.

Saradnički broj i ime sponzora (ako nemate sponzora upišite "NEMAM")

Ваше име и презиме ( задолжително поле ).

Број на лична карта (задолжително поле ).

Датум на раѓање (задолжително поле )

Улица и број ( Задолжително поле ).

Поштенски број и место ( Задолжително поле ).

Телефонски број и е-маил ( Задолжително поле ).

Шифра на производот кој го порачувате – име на производот – количина. ( минимум 8 ББ ( бодови ) )
пр. 9001-Паста за домаћинство-парциња 1